Vedligeholdelses- og istandsættelsesregler

 
Reglementet fastlægger reglerne for vedligeholdelsespligten for henholdsvis lejeren og boligselskabet i boperioden og ved fraflytning, og udleveres sammen med lejekontrakten.
 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken har på generalforsamlingen den 3. juni 2003 besluttet, at de istandsættelsesregler der skal gælde for selskabet skal følge den såkaldte B-ordning. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2004.
 
Under B-ordningen vedligeholder afdelingen lejligheden indvendigt i boperioden. Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til lejlighedens vedligeholdelseskonto.
 
Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres vedligeholdelsesarbejde i lejligheden, når det er nødvendigt, og når udgifterne kan dækkes af lejlighedens vedligeholdelseskonto.
 
Nødvendig vedligeholdelse omfatter hvidtning, tapetsering, maling af lofter, vægge, træværk, radiatorer o. lign. samt gulvbehandling.
 
Når lejeren flytter, skal lejligheden ikke sættes yderligere i stand – bortset fra eventuelt misligholdelsesarbejde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
 
Hvis afdelingen alligevel i særlige tilfælde ønsker at gennemføre en opfriskning i dele af lejligheden, skal udgiften hertil afholdes over afdelingens fælleskonto.
 

Med virkning fra den 1. januar 2004 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Vejledningen "Sådan benytter du vedligeholdelseskontoen" beskriver hvordan du skal forholde dig, når du ønsker at gøre brug af vedligeholdelseskontoen.