Aktivitetskalender

 

12.06.2023:
Generalforsamling

Til medlemmerne i andelsboligforeningen Frydenhøjparken

 

 I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Mandag den 12. juni 2023 kl. 19:00 i Frydenhøjhallens Pauserum

 

Dagsorden
 

 1. Godkendelse af forretningsorden for mødet
 2. Valg af:
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. Stemmetællere
 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder for forretningsførelsen for det senest forløbne år
 4. Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2022 med tilhørende revisionsberetning
 5. Forlæggelse af budget for 2024 for organisationen
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Angående punkt 7 valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er følgende på valg:

 

Thomas Kaarsberg, Ebbe Forup, Pia Jørgensen og Maria Henriksen er alle på valg. Alle modtager genvalg, Thomas for 2 årig periode, Ebbe for 2 årig periode, Pia for 2 årig periode og Maria for 1 årig periode.

 

Anette Waldorf blev valgt for to år ved generalforsamlingen i 2022 og er dermed først på valg ved generalforsamling 2024.

 

Forslag som ønskes behandlet på mødet under dagsordenens punkt 6 kan fremsendes til bestyrelsen@frydenhojparken.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet, dvs. senest den 29. maj 2023. Bemærk, at forslag som vedrører afdelingens drift og budget, først kan behandles på afdelingsmødet.

 

Forslag kan også afleveres på ejendomskontoret, Frydenhøjparken 23 B.

 

Senest 8 dage før mødet vil indkomne forslag blive omdelt til samtlige beboere sammen med budgetforslag for 2023 (for organisationen) og sammentrængt regnskab for 2022. Det fulde regnskab vil være at finde på hjemmesiden www.frydenhojparken.dk og kan også afhentes på ejendomskontoret i kopi.

 

Bestyrelsens forslag til forretningsorden for generalforsamlingen er vedhæftet.

 

For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen
 
§ 5 Medlemmerne er boligorganisationens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen.
Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om følgende forhold: 
 
1) Valg af revisor.
2) Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.
3) Boligorganisationens administrations- og byggepolitik.
4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
5) Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
6) Boligorganisationens grundkøb.
7) Boligorganisationens iværksættelse af nyt byggeri.
8) Nedlæggelse af en afdeling.
9) Ændring af vedtægterne.
10) Opløsning af boligorganisationen.
11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000.
12) Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.
 
Stk. 3. Generalforsamlingen godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.
Stk. 4. Generalforsamlingen godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger: 
 
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
5) Grundkøb.
6) Iværksættelse af nyt byggeri.
7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
 
 Stk. 5. Generalforsamlingen kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 4, til organisationens bestyrelse.
Stk. 6.Generalforsamlingen kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af generalforsamlingen.
 
§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 
 
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.
 
Stk. 2.Den ordinære generalforsamling træffer beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Formand eller næstformand skal være boliglejer i boligorganisationen.
 
§ 7. Den ordinære generalforsamling afholdes i juni måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved opslag på passende organisationens hjemmeside samt ved brev til alle boligorganisationens bolighavende medlemmer. Efter aftale med et medlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25 procent af organisationens boliglejere skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling, jf. dog § 11, stk. 4, 5. pkt.
 
§ 8.Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af boligorganisationen og disses myndige husstandsmedlemmer. I indkaldelsen kan adgangen betinges af, at der løses adgangskort på boligorganisationens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemmer af organisationsbestyrelsen har ligeledes adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2.Enhver, der efter stk. 1 har adgang til generalforsamlingen, har ret til at tage ordet. Enhver, der efter stk. 1, 1. pkt., har adgang til generalforsamlingen, har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal gøres tilgængelige for alle organisationens lejere senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 3.Stemmeret har kun boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

§ 9. Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. For at vedtagelse af boligorganisationens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i stk. 1, 3. og 4. punktum.
Stk. 3.Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Har boligorganisationen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af afdelingerne.
Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for organisationens bestyrelse. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.